Doelstelling & ambitie

Doelstelling

De hoofddoelstelling van Centrum Weng is het aanbieden van activerende en ondersteunende begeleiding en kortdurend verblijf in het leven van de (kwetsbare) burger, opdat zij zich kunnen ontwikkelen naar vermogen.

Centrum Weng ziet twee manieren om haar doelen te bereiken, te weten:

 1. het oefenen met het aanbrengen van structuur en het bevorderen van integratie en participatie binnen de reguliere gemeenschap. Deelnemers kunnen een programma volgen, dat is afgestemd op de sterke en zwakke eigenschappen van de deelnemer;
 2. het bevorderen van de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen waarbij JKA Karate (bewegingsleer) een wezenlijk onderdeel is van de begeleiding.

Onze ambitie

De wereld om ons heen verandert. We worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor een prettige samenleving, waaraan iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven meedoen. We kunnen er als burgers niet meer als vanzelfsprekend vanuit gaan dat de overheid alles regelt, maar moeten zelf meer het initiatief nemen. Hiervoor is een betrokken gemeenschap met voldoende faciliteiten en diensten onmisbaar. Belangrijk is dat de overheid condities creëert die ervoor zorgen dat burgers en gemeenschappen op eigen kracht en met eigen regie betekenis geven aan elkaar.

Het gemeenschapshuis ‘Neerbeek’ zien wij als zo’n belangrijke conditie. Het biedt een centrale ontmoetingsplek en een steunpunt voor welzijnszorgactiviteiten voor Neerbeek en omgeving, waarin:

 • mensen elkaar ontmoeten;
 • betekenis aan elkaar geven;
 • ondersteuning en zorg krijgen die ze nodig hebben;
 • en waardoor mantelzorgers worden ontlast.

Het gemeenschapshuis biedt mogelijkheden om ook overdag meer een rol te vervullen voor zowel de lokale gemeenschap als voor de verdere uitwerking en toepassing van de filosofie van Centrum Weng.

Gemeenschapshuis ‘Neerbeek’ speelt een belangrijke verbindende factor voor de dojo (Japanse naam voor de karate trainingsruimte) en Centrum Weng. Hier liggen voor ons en zeker voor de gemeenschap kansen voor de toekomst. Enerzijds om alle vertrekken en zalen van het gemeenschapshuis nog meer bij onze activiteiten te betrekken en anderzijds om het te kunnen laten uitgroeien naar een algemene voorziening.

Ons doel is het mobiliseren van de samenleving om samen iets te betekenen voor mensen met en zonder ondersteuningsvraag. Het bevordert de sociale cohesie en creëert betaalbare activiteiten en een exploitabel gemeenschapshuis. Verbindingen leggen met alle partijen in het dorp en het zo laagdrempelig mogelijk houden zijn hierbij onze uitgangspunten.

De doelstelling op langere termijn van Centrum Weng en het gemeenschapshuis is dat (kwetsbare) burgers gebruik kunnen maken van een verfrissende nieuwe aanpak van activiteiten, dagbesteding en logeeropvang. Door de manier van inrichting en soort van activiteitenaanbod kan er voor iedere (kwetsbare) burger een gevarieerd aanbod van activiteiten worden geboden, afgestemd op de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van de deelnemers en bezoekers. De ondersteuning, begeleiding, hulp en zorg is daarbij afgestemd op de mate van kwetsbaarheid van de burger. Centrum Weng en het gemeenschapshuis bieden geen bezigheidstherapie maar bieden mensen juist de kans hun kwaliteiten te ontwikkelen. Centrum Weng en het gemeenschapshuis bieden tevens een arbeidsmatige setting aan dagbesteding.

Ons droombeeld is een gemeenschapshuis:

 • dat alle dagen van de week bruist van energie en activiteiten;
 • waar alle mensen – jong en oud, ziek en gezond - elkaar kunnen ontmoeten;
 • waar verenigingen hun plek hebben;
 • waar een veelzijdig aanbod aan activiteiten is;
 • waar voorzieningen behouden blijven voor de inwoners van Neerbeek en omgeving.
Centrum WenG een toevluchtsoord voor speciale aandacht
Share